غرفه داران نمایشگاه

کانون زبان ایران  Iran, تهران, تهران

تلفن: 02140882354
ایمیل: arjmand1985@gmail.com
سایت: www.ili.ir

آرتا پردازش کیان آتی  Iran, تهران, تهران

تلفن: 02186035034
ایمیل: info1@sabtnama.com

, ,

ایمیل: info2@sabtnama.com

, ,

ایمیل: info3@sabtnama.com

ارگ سیستم  Iran, تهران, تهران

تلفن: 88531012-13
فکس: 88526145
ایمیل: argsystem.co@gmail.com
سایت: http://www.argsystem.com/