آمار نمایشگاه

به تفکیک جنسیت

روش ثبت نام

به تفکیک سمت

تعداد بازدید کنندگان به تفکیک روز

روزهای بازدید به تفکیک ساعت

نحوه آشنایی با نمایشگاه

دلیل اصلی شرکت در نمایشگاه

زمینه فعالیت

محصولات مورد علاقه بازدیدکنندگان

درصد علاقه مندی به گروه های کالایی

    بازدید کنندگان به تفکیک استان

    بازدید کنندگان غیر ایرانی به تفکیک کشور