نمایشگاه کتاب قزوین در تاریخ 8 لغایت 13 بهمنماه 1397 در محل نمایشگاه قزوین  برگزار میگردد.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

  تلفن: 028-33695905
فکس: 028-33695900
ایمیل: qazvinfairs@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه