نمایشگاه های استان کرمان با موضوع صوتی و تصویری، دوربین