نمایشگاه های استان کرمان با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید