نمایشگاه های استان خراسان رضوی با موضوع برق در فروردین ماه