نمایشگاه های استان تهران با موضوع اتوماسیون و خط تولید در تیر ماه