نمایشگاه های استان تهران با موضوع فرش و تابلو فرش در تیر ماه