نمایشگاه های استان تهران با موضوع تجهیزات فرو شگاهی و فروشگاه های زنجیره ای در تیر ماه