نمایشگاه های استان تهران با موضوع گل و گیاه در مهر ماه