نمایشگاه های استان تهران با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در تیر ماه