نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع کشاورزی و ارگانیک در دی ماه