نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع تهویه مطبوع در اسفند ماه