نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع اتوماسیون و خط تولید در تیر ماه