نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع صنایع شیمیایی در دی ماه