نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع صنایع شیمیایی در اسفند ماه