نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع آرایشی، بهداشتی و تندرستی در دی ماه