نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع تجهیزات فرو شگاهی و فروشگاه های زنجیره ای در دی ماه