نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع اقتصادی در دی ماه