نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع آسانسور و پله برقی در دی ماه