نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع انرژی در اسفند ماه