نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع گل و گیاه در دی ماه