نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع بازی و سرگرمی در خرداد ماه