نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید در دی ماه