نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در آذر ماه