نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع لجستیک، زنجیره تامین در دی ماه