نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع رنگ و رزین در اسفند ماه