نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع حیوانات خانگی و باغ وحش در دی ماه