نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع دام و طیور در آبان ماه