نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع دام و طیور در آذر ماه