نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع راهسازی در دی ماه