نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع ایمنی و امنیت در مهر ماه