نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع ورزش وتجهیزات ورزشی در دی ماه