نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع لوازم التحریر در دی ماه