نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع سنگ در مرداد ماه