نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع نساجی در خرداد ماه