نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع حمل و نقل (زمینی، ریلی، دریایی، هوایی) در دی ماه