نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست