نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع سیم و کارت، مفتول