نمایشگاه های استان اصفهان با موضوع سیم و کارت، مفتول