نمایشگاه های استان فارس با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید