نمایشگاه های استان فارس با موضوع دام و طیور در دی ماه