نمایشگاه های استان فارس با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست