نمایشگاه های استان گلستان با موضوع کشاورزی و ارگانیک در خرداد ماه