نمایشگاه های استان گلستان با موضوع گل و گیاه در خرداد ماه