نمایشگاه های استان گلستان با موضوع بهداشتی و سلولزی در فروردین ماه