نمایشگاه های استان گلستان با موضوع خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی در خرداد ماه