نمایشگاه های استان گلستان با موضوع دام و طیور در خرداد ماه