نمایشگاه های استان گلستان با موضوع راهسازی در خرداد ماه