نمایشگاه های استان گلستان با موضوع سیم و کارت، مفتول